Liên kết Website
Văn bản mới

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Thường trực; khảo sát, giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015

Quyết định Về việc phê duyệt Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp tỉnh Hòa Bình năm 2015

Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện các thủ tục cho Công ty TNHH Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn di sản Tiến sỹ Việt Nam thuê bổ sung đất tại xã Bắc Phong, huyện Cao Phong

Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2013-2017" năm 2015

Quyết định Ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định Về việc thu hồi và giao đất cho Công ty TNHH Một thành viên Thủy điện Trung Sơn xây dựng công trình: Trạm biến áp, nhánh rẽ 110KV và đường dây 35 KV cấp điện thi công Nhà máy Thủy điện Trung Sơn

Về việc thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ

Quyết định Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở để giao cho Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giao thông đường bộ, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình