Liên kết Website
Văn bản mới

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2015

V/v tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm

V/v tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện cơ giới đường bộ

Kế hoạch thực hiện Nghị định số 06/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Quyết định Về việc sửa đổi mục III, phần B, Quy định về loài cây trồng, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng và mức hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 20/5/2011 của Ủy ban nhân dân

Kế hoạch Triển khai Cuộc thi viết về Chủ đề " Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới" trên Báo Hòa Bình giai đoạn 2014-2016

V/v thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 17/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Kế hoạch Triển khai công tác cai nghiện ma túy theo Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình